Tillförlitliga markundersökningar för infrastrukturbyggandets behov

Vi genomför markundersökningar av hög kvalitet även under svåra förhållanden med hjälp av modern specialutrustning.

Vi har en lång tradition av geotekniska undersökningar om och kring den finländska järnvägen och tar gärna den erfarenheten vidare till Sverige. Genom grundundersökningar tar vi fram primärdata för ban-, väg- och gatubyggande samt för byggande i boende- och industriområden.

Vi utvecklar konstant vår verksamhet, våra metoder och våra produkter för att möta utmaningar i en föränderlig miljö. Till exempel kan vi, för att bestämma markens geotekniska egenskaper, genom CPTU-sondering producera sonderingsdata av även den mest krävande kategorin. Vi använder ett antal specialutrustade medeltunga sonderingsenheter.

Våra tjänster

Sonderingar

  • Vibrations-, vikt-, kläm-heijar- och motorslagsonderingar
  • Vingsonderingar (Nilcon och elektronisk GM4W med skyddsrör)
  • CPTU-sonderingar (1t och 10t spetsar)

Mark- och vattenprovtagning

  • Störda, ostörda
  • Tjälfarlighet
  • Fastställande av konstruktionslager
  • Vattenprov från grundvattenrör

Uppföljning

  • Installation och uppföljning av grundvattenrör
  • Installation av inklinationsrör och uppföljningsmätningar av förskjutningar