Trafikplanering inom järnväg och järnvägsteknik 

Trafikplanering har en nyckelroll i prioriteringen av fysiska åtgärder och prioritering av dessa ur ett finansiellt perspektiv.

Trafikplanering har en nyckelroll då man vill prioritera fysiska åtgärder rätt och fördela de tilldelade medlen för att uppnå beslutade satta mål.  Genom analys kan vi föreslå och motivera olika åtgärder för att upprätthålla och förbättra järnvägstrafikens trafikeringsförutsättningar.

Vi använder oss av ett brett samarbetsnätverk som omfattar branschens aktörer, övriga konsultföretag och myndigheter. Vi identifierar och engagerar parterna i varje uppdrag med hjälp av interaktiv planering. På så sätt säkerställer vi trafikfunktionaliteten, ändamålsenligheten och användbarheten för de planerade lösningarna. Vi utnyttjar allmänt använda trafikplaneringsprogram och analysmetoder som vi själva utvecklat.

Vi erbjuder experttjänster i form av utredningar av behov och planer som grund för fortsatt planering. Våra effektbedömningar och projektutvärderingar fungerar i olika planeringsskeden som utgångspunkt för kundens beslutsfattande och fastställande av behov av fortsatta utredningar. Vi sammanfattar projekt enligt kundens önskemål. Sammanfattningen visar projektets viktigaste inverkningar; fördelar och beroenden angående åtgärderna; centrala skillnader mellan planerade åtgärder.

Vårt trafikplaneringsteam har fördjupade kunskaper om järnvägstrafiksystemets metoder och infrastruktur, vilket garanterar sakkunniga och högklassiga utredningar, granskningar och experttjänster på den nivå som respektive kund behöver.

Våra tjänster

 Expert- och specialisttjänster inom järnvägstrafiken

  • Förhandsplanering och utredningar av behov
  • Nätverks-, bandels- och bangårdsspecifika trafikutredningar
  • Projektutvärderingar och effektbedömningar

 Trafikplanering

  • Strategisk trafikplanering
  • Kapacitetsutredningar
  • Järnvägstrafiksimuleringar
  • Trafikgranskningar som krävs för olika planeringsskeden
  • Planer för bannätsanvändning